İş Başvuru Formu

1

Erikoglu Teknoloji Otomasyon Dan. A.S.
Çalışan / Stajyer Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Değerli Çalışan / Stajyer Adayımız,

Tarafımıza yaptığınız iş başvurunuzun değerlendirilmesi sürecinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m.10 uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Erikoğlu Teknoloji Otomasyon Dan. A.Ş. (Erikoğlu) olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bu metinde şirketimize yaptığınız iş başvurunuza ilişkin olarak iş başvuru sürecinin genelinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.

Şirketimizce işe, pozisyona ya da staja uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yeterli olacak kişisel verileriniz dışındaki verilerinizin toplanmaması esastır. Bu nedenle Şirketimize yapacağınız başvurularda ve paylaşacağınız özgeçmişlerde aşağıda belirtilen veya pozisyona uygunluğunuz için gerekli olanın dışındaki hiçbir kişisel verinizi ve özellikle özel nitelikli kişisel verilerinizi (sağlık bilgileri, dernek, vakıf, sendika üyeliği vs.) paylaşmamanızı rica ederiz.

1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlenecek Kişisel Verileriniz Nedir?
KANUN’ da tanımlandığı şekliyle kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamına gelmektedir. Erikoğlu, çalışan/stajyer adaylarının kişisel veya özel nitelikli kişisel verileri tamamen veya kısmen elde edebilir, kaydedebilir, saklayabilir, depolayabilir, sınıflandırabilir kişisel verilerin elde ediliş amacına göre ya da ilgili kanun hükümlerinin öngördüğü süre boyunca muhafaza edebilir. Bu doğrultuda, tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;
• Kimlik; ad, soyad, T.C kimlik numarası cinsiyet, özgeçmişte yer alıyorsa veya pozisyon gereği bildirilmesi talep edildiyse ehliyet bilgisi, doğum yeri, medeni hali, doğum tarihi,
• İletişim; adres, telefon numarası, e-posta
• Özlük; diploma, eğitim bilgileri, özgeçmiş bilgileri, en son çalışılan kurum, pozisyonu ve çalışma süresi, maaş beklentisi, geçmiş iş ilişkilerinin bitiş sebebi,
• Görsel ve işitsel kayıtlar; Fotoğraf, Erikoğlu iş yerine mülakata gelmeniz halinde kamera kayıtları
• Özel nitelikli kişisel veri; dernek, vakıf veya sendika üyeliği, engellilik durumu, mülakat sürecinde belirtmesi halinde sağlık bilgisi, sigara ve alkol kullanımı
• Mesleki deneyim; iş deneyimi, sertifika bilgisi
• Diğer; referans bilgisi,
• Aile yakını bilgisi; mülakat sürecinde çalışan/stajyer adayının belirtmesi halinde anne-babasının, eşinin adı, çocuklarının adı ve yaşı,
• Fiziksel mekân güvenliği; kamera görüntüleri (mülakat için Şirket işyerine gelinmesi halinde) verilerini ifade etmektedir.

Aydınlatma metninin devamında verilerinizin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve haklarınız belirtilmektedir.

Kişisel verileriniz fiziksel ve dijital ortamlarda saklanmaktadır. Şirket tarafından kişisel verilerinizin güvenliği için idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verileriniz olarak sağlık verilerinizin ve adli sicil kaydının toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi ve saklanması konusunda iş başvurunuzda verdiğiniz yukarıdaki bilgilerin ileride doğabilecek diğer uygun iş pozisyonları için de değerlendirilmesini istemeniz durumunda 2 yıl süreyle başvurunuza ilişkin bilgilerinizi Şirket tarafından açık rızanız talep edilmektedir.
Referans bilgisinin bulunduğu başvurularda çalışan/stajyer adayı olarak referans olan kişiden rıza almanız gerekmektedir. Başvuru anında sunulamayan rıza beyanları için talep edilmesi halinde tarafınızın Şirkete sunması gerekmektedir.

2. Erikoğlu Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle Elde Edip Hangi Amaçla İşlemektedir?
Toplanan kişisel verileriniz Şirket’in faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve hizmet kalitesini artırması ve Kanun’un m.5 ve m.6’da belirtilen şartlar dâhilinde;
• Çalışan/Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
• Fiziksel mekân güvenliğinin temini
• Çalışan/Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
• Çalışan/Stajyer adayının başvuru süreçlerinden başlayarak ölçme ve yerleştirme sürecine kadar geçen aralıkta iletişim faaliyetlerini temini
• Çalışan/Stajyer adayının kişilik envanterinin pozisyon ile örtüşme noktasında değerlendirilmesi amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi işlenmektedir.

Erikoğlu mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde kişisel verileri; veri işleme amaçlarına uygun olarak çalışan/stajyer adayından yazılı başvuru formuyla, çalışan/stajyer adayının kariyer platformlarında paylaşarak alenileştirmesiyle, çalışan/stajyer adayından gelen e-posta aracılığıyla, mülakat yapılması halinde çalışan/stajyer adayından sözlü olarak elde edilen kişisel verilerinin Şirket sistemlerine kaydedilmesiyle, kişilik envanterinin doldurulmasıyla, referanslarla yapılan görüşmelerden sözlü olarak, insan kaynaklarının görüntülü mülakat yapması halinde kamera kaydıyla, telefonla yapılan görüşmelerin ses kaydına alınmasıyla, ayrıca işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla elde etmektedir.
Ayrıca işlenmesine (ayrı ayrı) açık rıza vermeniz halinde:
• Başvurunuzun Erikoğlu’nun engelli çalışan kadrosuna ilişkin olması halinde, bu kadroya uygunluğunuzun değerlendirilmesi için engelliliğinize ilişkin bilgilerinizi,
• İş başvurunuzda verdiğiniz yukarıdaki bilgilerin ileride doğabilecek diğer uygun iş pozisyonları için de değerlendirilmesini istemeniz durumunda 2 yıl süreyle başvurunuza ilişkin bilgilerinizi,
• Topluluk şirketlerimizde açık pozisyonlarda değerlendirilmek üzere özgeçmiş bilgilerinizi,
• Sağlık verilerini ve alkol ile sigara kullanım durumu,
• Son çalışılan kurumlar aranarak işe uygunluk değerlendirmesi yapma amacıyla sınırlı olmak üzere iletişimin temini, amaçlarıyla işlenecektir.

Bizimle paylaşacağınız referanslarınıza ait kişisel verilerle (ad soyad, çalıştığı kurum, görevi, e-posta adresi, telefon numarası) ilgili olarak referanslarınızın bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.

3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?
Açık rıza vermeniz halinde; halinde e-posta sunucularımızın yurt dışında bulunması sebebiyle şirket faaliyetlerimiz kapsamında özgeçmiş bilgilerinizi aktarabiliriz. Topluluk şirketlerimizde bulunan açık pozisyonlarda değerlendirilmesi için açık rıza vermeniz halinde topluluk şirketleriyle paylaşılmaktadır.

Topluluk şirketlerimiz;
Erikoğlu Yatırım Holding
GözAkdemi
Erikoğlu Sunsystem Enerji San. ve Tic. A.Ş.

4. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel verileriniz; doldurduğunuz iş başvuru formları ile, internet sitemiz üzerinden dolduracağınız iş başvuru formu ile, e-posta veya diğer kanallar üzerinden yapacağınız başvurular ile, kişisel verilerinizi alenileştirdiğiniz kariyer platformlarında paylaştığınız kişisel verilerinizin sistemlerimize kaydedilmesi ile, uzaktan mülakat yahut doğrudan bizimle iş görüşmesi esnasında vereceğiniz bilgilerin veya yetkililerimizce yapılacak değerlendirmelerin ve bu değerlendirme sonucu hazırlanacak teklifin dijital veya fiziksel ortamlara kaydedilmesi ile, bizimle paylaşacağınız referanslarla yapılan görüşmelerden alınan bilgilerin kaydedilmesi ile, iş görüşmesi için işyerimizi ziyaret ettiğiniz takdirde güvenlik kameraları ile otomatik olan ve/veya otomatik olmayan yollarla Kanun’a uygun şekilde elde edilmektedir.

Yukarıda belirtilen yöntemlerle iş başvuru sürecinize ilişkin kişisel verileriniz “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir. Ayrıca, (i) engelli kadrosuna başvurmak istemeniz, (ii) özgeçmişinizin grup şirketlerimiz ile paylaşılmasını istemeniz, (iii) başvurunuzun ilerde açılabilecek uygun pozisyonlar için de saklanmasını istemeniz veya (iv) özgeçmiş bilgilerinize değerlendirmek amacıyla hizmet verdiğimiz üçüncü taraf şirketlerle (müşterilerimiz) paylaşmamızı istemeniz halinde kişisel verileriniz vereceğiniz “açık rıza” ya dayanarak işlenecektir.

5. Kişisel verilerinizin ne kadar süre muhafaza edilmektedir?

Toplanan kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlemektedir. İş başvurunuzda verdiğiniz yukarıdaki bilgilerin ileride doğabilecek diğer uygun iş pozisyonları için de değerlendirilmesi için onay vermeniz halinde 2 yıl süreyle saklanacaktır.

6. Kanun m.11 kapsamında haklarınız nelerdir?

Kanun 11. madde kapsamında, kişisel veri sahibi olarak,

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Adres: MERKEZ- PAÜ TEKNOKENT DENİZLİ

E-Posta: info@erikogluteknoloji.com.tr